Pala vald
 esileht | |
 OTSI  
Vallavalitsus
Kontakt
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Teenistujad
Eelarve ja majandusaasta aruanne
Eeskirjad ja korrad
Hanked
Teostatud projektid
Teenuste hinnad
Palgaandmed
Dokumendiregister
Pala vald
Sotsiaalteenused Sotsiaaltoetused Laste hoolekanne Avalduste vormid
» Avaleht » Pala vald » Sotsiaalhoolekanne trüki

Sotsiaaltöötajate kontaktid Pala Vallavalitsuses

Nimi 

Amet 

E-mail 

Telefon 

Inga Jegorova 

Vanemsotsiaalspetsialist 

inga@pala.ee 

773 4609 

Eha Saar 

Sotsiaalspetsialist  

eha@pala.ee 

773 4609 

 

Sotsiaalhoolekande ülesanne ja korraldus

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 
Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:
 1) inimõiguste järgimine;
 2) isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest;
 3) abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
 4) isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Sotsiaalhoolekannet korraldavad Sotsiaalministeerium, maavanemad ja kohalik omavalitsus.


Pala Vallavalitsuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel on:

 1) kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla või linna arengukava osana;
 2) sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 3) sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamine ja nende esitamine maavanemale;

 3) kohaliku sotsiaalregistri moodustamine ja pidamine ning sotsiaalregistrist laekuva informatsiooni edastamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras;
 4) eestkosteasutuse töö korraldamine.

Pala valla sotsiaalhoolekandes lähtutakse:

Eesti Vabariigi sotsiaalhoolekande seadusest

Eesti Vabariigi perekonnaseadusest

Eesti Vabariigi lastekaitse seadusest

Sotsiaalministeeriumi poolt antud ülesannetest

Ülesannetest, mis tulenevad kohalikku omavalitsust puudutavatest õigusaktidest

Sotsiaaltoetuste  ja –teenuste määramist ja maksmist kirjeldavad seadused:
Sotsiaalhoolekande seadus

Perekonnaseadus

Eesti vabariigi lastekaitse seadus


Pala valla õigusaktid:
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Riikliku toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks riigieelarvest eraldatud vahendite kasutamise kord

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Hooldaja määramise ning hooldajatoetuse ja sotsiaaltoetuse maksmise kord

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale 

Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord uus redaktsioon

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Pikaajaliste töötute ja heitunute sotsiaalse rehabilitatsiooni kord


Viimati muudetud: 6.01.2016

www by c m a